Vzw OZCS West-Brabant
GVBS SGI
Schapenstraat 39
1750 Sint-Martens-Lennik
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Toestemmingsformulier

 

 

Naam en voornaam van de leerling: _______________________________________________

 

Schooljaar: _______________  Klas: _________

 


Gelet op de GDPR (of AVG) wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy willen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor een aantal verwerkingen die wij met de persoonsgegevens doen.

Gelieve hieronder duidelijk uw keuze aan te vinken aangaande een aantal specifieke gegevensverwerkingen.

Het gaat om verwerkingen die buiten het nakomen van onze verplichtingen vallen.

 

JA

NEEN

·         Mogen er foto’s genomen worden van activiteiten, excursies, enz. waarop uw kind geïdentificeerd kan worden en indien ja , op :

 

 

-          Intern platform waarop enkel personeel, ouders en leerlingen kunnen aanmelden : gimme

-           

 

 

-          Klasfoto   met publicatie op onze jaarkalender

 

 

Het publieke gedeelte van de schoolwebsite http://www.gvbssgi.classy.be/

 

 

Ter info : Er mogen geen foto’s van onze mediakanalen  gebruikt worden om op sociale media te delen zonder toestemming van betrokkenen .

 

Ondergetekende,            □ vader                             □ moeder                         □ andere…………………

stemt in met de verwerking van deze gegevens in het kader van de vermelde doelen.

Datum: ____ / ____ / 20_____

Naam ouder: ___________________________________________________

Handtekening:

 

 

 

 

Gezondheidsfiche

Gezondheidsfiche - vertrouwelijk

 

Naam en voornaam van de leerling: _______________________________________________

 

Schooljaar: _______________  Klas: _________

 

De privacywet verbiedt de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen (art. 9, lid 1 AVG), tenzij u de school hiervoor schriftelijk toestemming geeft (art. 9, lid 2 AVG). U kan, indien u dat wenst, deze toestemming op elk moment intrekken. U hebt ook het recht deze gegevens in te zien en zonodig te laten verbeteren.

 

De school zal deze gegevens enkel verwerken met de bedoeling

 • adequaat te kunnen reageren bij risicosituaties;
 • uw zoon/dochter te begeleiden bij zijn/haar studie, studiekeuze en socio-emotionele ontwikkeling.

 

Enkel de personen die rechtstreeks bij de begeleiding van uw zoon/dochter betrokken zijn kunnen deze gegevens raadplegen. Deze personen zijn ertoe gehouden het vertrouwelijke karakter van deze informatie te eerbiedigen.

 

U bent niet verplicht gegevens over de gezondheid van uw zoon of dochter mee te delen. De school kan echter geen rekening houden met gegevens die haar niet bekend zijn.

 

De info wordt verwerkt zolang als nodig is om uw zoon/dochter op te volgen.

 

 

1.       Van welke gegevens over de gezondheid van uw kind wenst u de school op de hoogte te brengen?

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.       Wordt uw kind hiervoor behandeld?                                             □ Ja                     □ Neen

 

3.       Wenst u in dat geval de naam, adres en telefoonnummer op te geven van de behandelende (huis)arts, dit om eventueel contact te kunnen nemen.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

4.       Neemt uw kind hiervoor medicatie in?                                         □ Ja                     □ Neen

 

5.       Wat verwacht u van de school op dit vlak? Wat moeten we weten of doen (o.a. over het gebruik van medicatie)? Wat mogen we zeker niet doen? De school zal, indien nodig, met u overleggen over wat zij haalbaar acht en wat niet.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6.       Bent u van oordeel dat de gezondheidstoestand het volgen van bepaalde lessen beïnvloedt?

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ook hier zal de school, indien nodig, met u overleggen over wat zij haalbaar acht en wat niet.

 

               

 

Ondergetekende,            □ vader                             □ moeder                         □ andere…………………

□ stemt in met de verwerking van deze gegevens betreffende de gezondheid van zijn/haar zoon/ dochter in het kader van de vermelde doelen.

□ wenst geen gegevens betreffende de gezondheid van hun zoon/ dochter mee te delen.

 

Datum: ____ / ____ / 20_____

Naam ouder: ___________________________________________________

Handtekening:

 

 

 

Privacyverklaring (leerling) – GVBS SGI

 

Wegens de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy, willen wij u informeren over de verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren, en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen. 

1   Verantwoordelijken

Het schoolbestuur, OZCS West-Brabant vzw(963314), is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle leerlingengegevens.

In GVBS SGI is er een aanspreekpunt informatieveiligheid aangeduid, dat gemakkelijk te contacteren is via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het aanspreekpunt informatieveiligheid en/of de directie van SGI kan voor advies en ondersteuning terecht bij de ‘data protection officer’ (DPO) van de onderwijskoepel.

 

2   Verwerkingen

2.1  Verwerkingsdoeleinden

In GVBS SGI verwerken wij leerlingengegevens omwille van de volgende doelen:

 • leerlingenrekrutering;
 • leerlingenadministratie;
 • leerlingenbegeleiding;
 • leerlingenevaluatie;
 • public relations;
 • toezicht op telecommunicatie;

 

2.2  Verwerkte leerlingengegevens

Om jou in schrijven, te begeleiden en op te volgen in GVBS SGI is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

 • identificatiegegevens (met i.h.b. voornaam en naam, roepnaam, een pasfoto, het rijksregisternummer, gezinssamenstelling, voorrang- en indicatorfactoren);
 • persoonlijke kenmerken (met i.h.b. geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit);
 • elektronische identificatiegegevens (met i.h.b. MAC-adres, IP-adres, toestelnaam, cookies, verbindingsmomenten);
 • privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email);
 • evaluatiegegevens (met i.h.b. puntenboeken, remediëring, rapporten, rapportcommentaren);
 • gezondheidsgegevens: lichamelijk, psychisch, risicosituaties en -gedragingen (met het oog op begeleiding);
 • opleiding en vorming (met i.h.b. vorige scholen, gevolgde richtingen, attesten, deliberatiebeslissingen, -motivaties en -verslagen, getuigschriften en diploma’s);
 • aanwezigheid en discipline (met i.h.b. afwezigheidsbewijzen, sancties, tucht);

 

 

Paul Jansonstraat 57                                                                                         Tel        02 478 82 24

1020 Brussel                                                                                                           Fax 02 478 74 79

Ond. Nr 0421912980                                                                                              GSM 0477 52 43 26

 • afbeeldingen (die niet administratief gebruikt worden); • bewakingsbeelden.

Deze gegevens kunnen, mits wettelijke grondslag, eventueel bekomen worden van de vorige school waar de leerling ingeschreven was.

2.3  Verwerkte oudergegevens

Om uw kind in te schrijven, te begeleiden en op te volgen in GVBS SGI is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

 • elementaire identificatiegegevens;
 • gezinssamenstelling;
 • privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email);
 • financiële bijzonderheden (met i.h.b. rekeningnummer, schoolonkosten, betalingen).

 

2.4  Ontvangers

 • Het departement onderwijs is, via het Discimus-systeem van AgoDi, een ontvanger van een deel van jouw leerlingengegevens;
 • het schoolbestuur in het algemeen en de scholengemeenschap OZCS West - Brabant in het bijzonder ontvangen uw administratieve gegevens omwille van hun bevoegdheden om onderwijssubsidies en -werkingsmiddelen te beheren;
 • het CLB is, indien het jou begeleidt, bevoegd om alle in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;
 • het ondersteuningsnetwerk is, indien van toepassing, bevoegd om een deel van de in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;
 • iedereen die deel uitmaakt van het multidisciplinair team dat jou begeleidt, is bevoegd om alle in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;
 • elke internaatsopvoeder die jou begeleidt, is bevoegd om een deel van de in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;
 • bij verificatie krijgt de onderwijsverificateur toegang tot administratieve gegevens, aanwezigheden, afwezigheidsbewijzen, … in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak;
 • bij inspectie is het mogelijk dat een onderwijsinspecteur ook toegang vraagt tot bepaalde leerlingengegevens in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak.

 

2.5  Verwerkers

Op onze school, GVBS SGI, worden onderstaande platformen gebruikt bij de verwerking van leerlingengegevens:

 • Informat, Count-e, Bingel, Gimme ,sharepoint

 

2.6  Voorwaarden

Jouw gegevens zullen verwerkt worden zolang je bij ons ingeschreven bent, of zolang ze nodig zijn om je te begeleiden. Daarna worden ze verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd conform de geldende regelgevingen. 

Indien we bepaalde gegevens langer zouden willen bewaren, dan zullen we dat melden en de expliciete toestemming ervoor vragen.

Meer informatie over de beleidsmatige aanpak inzake privacy en informatieveiligheid op onze school, GVBS SGI, kan je opvragen via:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

3   Rechten inzake privacy

3.1  Rechten uitoefenen

U kan zich steeds op onderstaande rechten beroepen:

 • recht op informatie: u mag vragen welke gegevens van u er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft (zie ook verwijzing in § 2.6), waarom de school die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden;
 • recht op inzage: u mag steeds de gegevens die de school van u heeft, inkijken a.d.h.v. een kopie; recht op verbetering: indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit aan te passen. U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens;
 • recht op gegevenswissing: u kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor de school, permanent en volledig verwijderd worden;
 • recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien u bepaalde gegevens wenst over te dragen naar een nieuwe school of andere werkgever, dan faciliteert de school dit (in de mate van het mogelijke);
 • recht van bezwaar: indien u niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van u verwerkt worden, kan u zich hiertegen verzetten;
 • recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: wanneer de school algoritmes gebruikt om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trekken uit (een deel van) uw gegevens (zie § 3.3), dan kan u zich hiertegen verzetten;
 • recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men u voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan u ten allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken.

Voor meer uitleg over of om u op een van deze rechten te beroepen, gelieve u intern te richten tot Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bij eventuele disputen of twijfel, kan u zich ook wenden tot de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens:

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be  

 

3.2  Gerechtvaardigd belang

Een aantal verwerkingen hebben een ‘gerechtvaardigd belang’ als grondslag:

 • toezicht op telecommunicatie;
 • de in § 2.4 vermelde doorgifte van jouw gegevens aan onderwijsinspectie.

 

3.3  Geautomatiseerde besluitvorming

Op onze school, GVBS SGI, worden noch leerlingen, noch ouders onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming.

 

 

3.4  Al dan niet verstrekken van gegevens

De in § 2.2 en § 2.3 vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om de inschrijving op onze school, GVBS SGI, te kunnen starten. Met uitzondering van:

 • rijksregisternummer[1];
 • gezondheidsgegevens[2];
 • afbeeldingen (voor public relations); contactgegevens (voor direct marketing).

 

[1] De school zal dit desgevallend opvragen via het departement onderwijs.

[2] De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien ze niet over de relevante zorg- of gezondheidsgegevens beschikt of als de toestemming ontbreekt om deze te verwerken.