Taken, lessen en toetsen

Hierbij onze visie en concrete werking betreft huiswerk en toetsen:

  • zelfstandig oefenen van geziene leerstof
  • voorbereiden op thema: info opzoeken volgens eigen mogelijkheden
  • indien nodig gedifferentieerd: materiaal, hoeveelheid,...
  • leerkracht geeft steeds feedback op de taken
  • op ma/di/do mogelijk – op woe: niet tegen ’s anderendaags en vr. geen nieuwe opdracht tegen maandag
  • lessen en toetsen: ruim op voorhand plannen
  • verwachte en onverwachte toetsen: afhankelijk van leerstof/hoeveelheid en doel toets
  • streven naar zelfde werking en timing met parallelklas
  • huiswerk: niet gemaakt: extra op school
  • boek vergeten: via lkr. of directie (sleutel klas)

De tijd dat lln. maximaal spenderen beloopt van 5’ à 10’ per dag in het 1ste leerjaar tot maximaal 1 uur in het 6de leerjaar.
Het huiswerk, de les, de toets kan gedifferentieerd worden per leerling. Niet alle lln. van dezelfde klas hebben steeds hezelfde huiswerk, dezelfde les en soms niet dezelfde toets.
De werklast wordt voor elke lln. nauwlettend bekeken.

Schoolagenda

De schoolagenda van elk kind is een belangrijk hulpmiddel bij de studie en de planning. Voor de ouders is dit het controlemiddel om na te gaan in hoeverre de opgelegde taken en lessen werden uitgevoerd. Voor de leerlingen is het een geheugensteun om hun taken correct uit te voeren. Tevens is het een communicatiemiddel tussen ouders en leerkrachten. Het wordt dan ook dagelijks nagekeken en gehandtekend door een ouder of een verantwoordelijk persoon.
De leerkrachten van de 3de graad kijken elke week de schoolagenda na.
In de kleuterklassen gebeurt deze communicatie via het heen- en weerschriftje, dat dagelijks wordt meegegeven.

Rapporten

Er zijn continue evaluatiemomenten, kleinere toetsen over het ganse jaar verspreid.
Regelmatig wordt u over de prestaties en de houding van je kind in de school geïnformeerd via het schoolrapport (4 rapporten). Wij hopen dat u steeds een positieve ingesteldheid zult hebben bij de beoordeling van uw kind. Een aanmoediging heeft meestal meer resultaat dan harde opmerkingen of straffen.
Voor meer uitleg verwijzen we naar het voorwoord in het rapport zelf.

Oudercontacten

Bij het begin van het schooljaar organiseren wij per klas een gezamenlijke info-avond voor zowel de kleuterschool als de lagere school.
Driemaal per jaar worden de ouders in de lagere school uitgenodigd voor een persoonlijk contact (oktober, januari/februari en juni). In de kleuterschool worden twee individuele oudercontacten voorzien (december en juni).
In het begin van het 3de trimester wordt enerzijds de overstap 3de kleuterklas naar 1ste leerjaar en anderzijds in de loop van het 2de trimester de overgang 6de leerjaar naar het secundair individueel met de ouders besproken.
Ook tijdens de rest van het schooljaar staan directeur en leerkrachten u graag te woord. Neem dus gerust contact op.