Wie is online

We hebben 67 gasten en geen leden online

Inloggen

Beknopte schooleigen visie

 Schooleigen zorgvisie

Wat vinden wij als school belangrijk naar de zorg van elk kind?

  • Welbevinden en betrokkenheid

We streven ernaar dat iedere leerling zich ‘goed in zijn vel’ voelt.

Hierbij gaan we uit van de interesse van het kind : kinderen kiezen jaarlijks het thema van het project vanuit hun eigen beleving.

We verhogen de betrokkenheid en motivatie door aanbod aan te passen op niveau van het kind.

Bij de  instap en het einde van de les geven leerlingen  kort  aan wat en waarom we iets leren en we houden ons hierbij dichtbij de leefwereld van het kind.

Verwerking  kan soms op een speelsere manier om zo weer de batterijen te laden voor een intensievere inspanning (blaadje).

We houden rekening  met interesses van het kind : natuurknap, muziekknap, tekenknap en gebruik dit als magneet.

Kinderen geven aan elkaar les.

 

  • Zorg op maat

Vanuit welbevinden en betrokkenheid schenken we aandacht aan zorg op maat:

Korte instructies zodat snelle individuele begeleiding kan starten- binnenklasdifferentiatie  – niveaugroepen

We streven om te werken volgens talent van het kind: via een project – lessen wero- muzische- en volgens ons nieuwe leerplan ZILL - godsdienstlessen

Leerstof aanpassen naar ieder kind, met ander woorden, individueel aangepast : meer werktijd, niet alle  oefeningen moeten gemaakt worden – uitbreidingsoefeningen ( woordbrekers, spelletjes, knutselwerkjes, techniekboekjes….)- indien nodig een individueel aangepast traject in overleg met de ouders en de leerling.

We streven naar  huiswerk op maat.

 

  • Verbindende communicatie

Om welbevinden en betrokkenheid te realiseren, hebben we verbindende communicatie nodig.
Voor onze kinderen spelen we sterk in op een bemiddelende houding:
-opleiding tot bemiddelaars van in het 4de leerjaar en vanaf het 5de uitvoeren van deze opdracht

-geweldloze communicatie : via onze lessen godsdienst oefenen we sterk op gevoelens van kinderen.

Voor externen:

We denken hierbij aan onze gimme, oudercontacten, infomomenten, informele gesprekken, overlegmomenten, mdo, externen CLB, logopedisten, kinesisten,….

Ook onze afsluiter van ons project is voor iedereen toegankelijk. Hierbij leggen we de nodige contacten om onze school laagdrempelig te maken.

We proberen alle ouders te bereiken via gimme, maar ook de oudergesprekken aan de poort, de projecten waar alle kinderen bij betrokken worden, de ouderraad, ...

Anderstalige ouders worden gevraagd een tolk mee te brengen als ze deze ter beschikking hebben, anders zorgt de school voor contact met de Babelfoon.

Nood aan differentiatie om dit allemaal te kunnen realiseren.

 

  • Differentiatie

We willen differentiëren naar niveaugroepen/leerplandoelen/huistaken/toetsen/hoeveelheid oefeningen/interesses,… en dit om onze kinderen meer zin in leren te geven.
We geloven dat we via deze differentiatie elk kind de beste kansen geven tot ontplooiing.
Waar nodig richten we niveaugroepen in ( Frans – Spelling- Getallenkennis…) afwisselend met een 4- sporenbeleid= 4 verschillende groepen ingericht naar instructievermogen van de kinderen. Waarbij de klastitularis meer tijd krijgt om de kinderen individueel te begeleiden.

 

 

  • Krachtige leeromgeving

We richten  samen  een positief, veilig en rijk leerklimaat. Hierbij spreken we kinderen respecterend en motiverend toe. Via een actieplan .

Algemene ondersteuning  door interactie.

Differentiërende maatregelen (overzichtsblad)

Interactieve leeromgeving opgebouwd rond betekenisvolle/motiverende taken.

Een omgeving die uitdagend is, waar kinderen zelfstandig hun materiaal kunnen nemen.

Een flexibele klasinrichting, gebruik van duidelijke wandplaten (opbouwende klaswanden, duidelijk gestructureerd naar inhoud).

Wandplaten kunnen opgemaakt worden door lln.

 

  • Graad- en klasoverschrijdende activiteiten

We lassen  graad- en klasoverschrijdende activiteiten in omdat we weten dat kinderen het best van elkaar dingen opsteken. We geloven in peer-tutoring en zelfstandig sturen van de eigen werkmomenten.
Deze werking vinden we terug in :

niveaulezen – werken in niveaugroepen – groepswerken – projecten .

bij projecten: vb. bij Sint en Carnaval, themaproject, Sam de verkeersslang, op reis rond de wereld.

Bij poppenkast -stelopdrachten- spreekbeurten …

Volgens talent van de leerkracht en met ondersteuning van het zorgteam.

 

  • Brede evaluatie= bij ons telt niet alleen het product , we volgen ook het proces.

Toetsen worden afgenomen niet om punten te hebben , wel om te kijken hoe de ontwikkeling van elk kind verloopt .

Het rapport is een weergave van wat het kind kent, kan en is.

We volgen onze kinderen via volgende geijkte testen :

LVS Wiskunde/spelling (begin en midden schooljaar)

AVI-lezen

IDP in 4de en 6de leerjaar

Foutenanalyse

Methodegebonden testen

Observaties

Kleuters worden gevolgd door observaties en geijkte testjes waar nodig, met onmiddellijke feedback naar de ouders toe.

Evalueren van zorgwerking (om de 2 weken zorgoverleg met de zorgleerkrachten en de directie)

 

  • Een flexibele leerkrachtenstijl :

 

Als leerkracht variëren we onze lessen door klassikale instructies af te wisselen met groepswerken, contractwerk, hoekenwerk en zelfstandig werk.

Wij staan open voor co-teaching in onze klas.  Een collega leerkracht in de klas verruimt ons inzicht in de werking en geeft een dieper inzicht in de mogelijkheden van alle kinderen in de klas. Dit komt onze professionaliteit ten goede.

Vanaf 1 september  2018 starten we tevens met ons nieuwe leerplan ZILL. Zin in leren , zin in leven.
We stellen via deze leerplandoelen het goesting hebben in … centraal.

  • Oudercommunicatie :


We wensen de ouders zoveel mogelijk te informeren over onze werking en over de groei van hun kind(eren). We streven hierbij naar het welzijn van de kinderen vanuit onze schooleigen werking en rekening houdend met de thuissituatie.

Start : Infoavond eind augustus waarbij alle ouders worden uitgenodigd
Kleuters: 2 algemene oudercontacten per jaar.
Lagere school: 3 algemene oudercontacten per jaar.
Verder is er overleg via het heen- en weerschriftje, de schoolagenda, ons gimmekanaal, MDO op vraag van de ouder of de school, de ouderraad, onze website, mailadressen van de leerkrachten en directie en eventueel via afspraak na de schooluren.
In samenwerking met ons CLB ( Halle) ondersteunen we niet alleen onze kinderen maar ook de ouderparticipatie. We zitten hier als partners aan tafel rond het welzijn en de ontwikkeling van onze kinderen. In wederzijds respect en in  het belang van het kind zoeken we naar  passende oplossingen.